پارسیا سرویس

تعمیرات کولرگازی

تعمیرات کولرگازی
اگر درکولرنشتی گاز بوجود آمده یا فیلتر هوا کثیف شده یا سرمایش کم شده و یا خرابی برد الکتریکی ایجاد شده و یا خرابی برد الکتریکی ایجاد شده و یا برفک روی لوله ها دیده میشود یا سیستم تهویه مرکزی روشن نمی شود نیاز است با تعمیرکار تماس بگیرید