پارسیا سرویس

تعمیرات تلویزیون LCD

تعمیرات تلویزیون LCD
اگر صدای تلویزیون قطع شده یا لکه های رنگی درتصویر ایجاد میشود و یا نوسان برق دارد و یا پانل دچار اشکال گردیده و یا خط افقی درتصویر دیده میشود با تعمیرکار تماس بگیرید