پارسیا سرویس

تعمیرلباسشویی

تعمیرلباسشویی
اگر ماشین لباسشویی آنقدر به شدت تکان می خورد که اگر چیزی رویش بگذارید روی زمین می افتد یا درب قفل یا باز نمی شود ویا دمای آب درست نیست یکی از دلایلیست که نیاز به تعمیردستگاه خواهد بود