پارسیا سرویس

تعمیرظرفشویی

تعمیرظرفشویی
اگر درظرفشویی آب به اندازه کافی پر نمی شود و یا ظروف خشک نمی شوند و یا نشت آب دارد و یا وسط کارکردن متوقف میشود با تعمیرکار تماس بگیرید